Vervolgactiviteiten Besturen onder druk 2019 – 2023

Vervolgactiviteiten, 2020 – 2023

  1. Het organiseren van 12 Beyond Board bijeenkomsten
  2. Het entameren van praktijkgericht onderzoek in ‘Bestuurderslabs’
  3. Reflectieve gesprekken met groepen bestuurders

Ad 1. Centraal bespreekbaar maken wat besturen onder druk betekent

We kunnen bevestigen dat bestuurders veel van elkaar kunnen leren. Kennisnemen van de handelswijze, reflecties en leermomenten van collega-bestuurders draagt bij aan het begrijpen van het eigen morele kompas en het verkennen van de diepere betekenis van ogenschijnlijk routinematige beslissingen. Stakeholders binnen en buiten de organisatie verwachten van bestuurders dat ze verantwoordelijkheid nemen en ethisch besef tonen. Maar komt dat voldoende aan de orde in bestuurskamers? En hoe dan? Lukt het om naast de gebruikelijke agendapunten ook waarden en ethiek te bespreken? En als je daar nog zoekend in bent, mag dat dan worden uitgesproken?

Leren van besturen onder druk kan aansporen tot institutioneel leiderschap. In die zin, dat de scheidslijnen in het maatschappelijk debat tussen publieke instituties (overheid) en private ondernemingen vervagen en bestuurders zich veel meer bewust worden van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en naar meerdere stakeholders verantwoording (moet) worden afgelegd. Deze aansporing doet zich in de loopbaan van veel bestuurders voor om daarnaar te handelen. De persoonlijke risico’s kunnen worden gemitigeerd door te anticiperen op druk; door te leren omgaan met druk van buitenaf (de politiek, de maatschappij), van binnenuit (bestuurlijk, continuïteit van de organisatie, cultuur van de organisatie vertaald in waarden en normen) en de persoonlijke druk op de bestuurder (ethisch verantwoord handelen).

Ad 2. Praktijkgericht onderzoek

Beyond Consultancy nodigt een select aantal onderzoekers uit voor deelname aan in totaal drie ‘Bestuurderslabs’ in de komende drie jaar. Deelnemers kunnen wetenschappers zijn of professionals van instituties, gespecialiseerde opiniemakers of bestuurders. De labs hebben tot doel handelingsscenario’s te ontwikkelen voor de thema’s voortgekomen uit de Beyond Board bijeenkomsten.
Beyond Consultancy brengt de resultaten van de labs als onderzoeksvragen onder de aandacht academische instellingen, publiceert in coproductie over de verworven inzichten en organiseert na elk van de labs een evenement of symposium voor een groter publiek.

Contactpersoon:

Cor de Feyter
0653 311 929.

Ad 3. Reflectieve gesprekken met bestuurders

Wij organiseren reflectieve gesprekken tussen bestuurders die in een kleine groep van gedachten willen wisselen over vraagstukken die zij in hun rol tegenkomen. De bestuurders komen uit verschillende werelden, zoals zorg, onderwijs, woningcorporaties, cultuur.

Voorbeelden van vraagstukken zijn:

  • De druk van stakeholders en de media;
  • Integriteit binnen de organisatie;
  • De relatie met de Raad van Toezicht
  • Synergie tussen strategie en beleid.
  • Het aanzetten en doorzetten van een gewenste organisatieverandering

Er is inmiddels ervaring opgebouwd; sinds 2018 lopen er 7. De bijeenkomsten vinden om de 6-7 weken plaats op kantoor van een van de deelnemers, in overleg te bepalen. De deelnemers besluiten over vervolgbijeenkomsten.

Contactpersoon:

Monique Bellersen
0653 642 207